Governancecode Zorg

Modelregelingen

Klokkenluidersregeling

De brancheorganisaties in de zorg hebben een model voor een Klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten.

Voor een zorgorganisatie is een voorziening voor het intern melden van een vermoeden van een misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie.

Download de Klokkenluidersregeling BOZ model juli 2017

In deze model klokkenluidersregeling van de BoZ heeft in artikel 3.1. een kleine wijziging plaatsgevonden t.o.v. het model dat in 2016 is verspreid. De melding van een misstand in een andere organisatie moet nu via de eigen interne procedure worden gemeld en niet direct bij de zorgorganisatie waarin de vermoede misstand plaatsvindt.

Via die interne procedure kan dan bepaald worden wat er met het vermoeden van de misstand in de andere organisatie moet worden gedaan.

Het betreft hier een modelregeling, die naar eigen inzicht van de zorgorganisatie kan worden aangepast. Hierbij dienen wel de regels van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in acht te worden genomen.

 

Modelregeling voor het handelen bij conflicten

Conflicten tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht kunnen verlammend werken op de governance van een zorgorganisatie. De kwaliteit van de zorg en de continuïteit van de zorgorganisatie kunnen zelfs in het geding komen als conflicten niet tijdig en professioneel worden opgelost. Daarom is in artikel 4.1.6 van de Governancecode Zorg 2017 opgenomen dat zorgorganisaties over een schriftelijke conflictregeling dienen te beschikken. De BoZ heeft een voorbeeldregeling uitgebracht.

Download de modelconflictregeling

 

Disclaimer

De BoZ heeft aan het opstellen van de inhoud van de modelregelingen de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de modelregeling onvolledig is of onjuistheden bevat. De BoZ aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.