Governancecode Zorg 2022

Modelregelingen

1. Klokkenluidersregeling

De brancheorganisaties in de zorg hebben een model voor een Klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten.
Voor een zorgorganisatie is een voorziening voor het intern melden van een vermoeden van een misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie.
Het betreft hier een modelregeling, die naar eigen inzicht van de zorgorganisatie kan worden aangepast. Hierbij dienen wel de regels van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in acht te worden genomen.

Het model klokkenluidersregeling is per 1-1-2018 geactualiseerd.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het model van juli 2017 zijn:
·        veel explicieter is in de toelichting aangegeven dat de instelling de keuze heeft om (naast de vertrouwenspersoon) ‘iedere leidinggevende’ of alleen de raad van bestuur als meldinstantie aan te wijzen;
·        verhelderd is dat de melder bij het vermoeden van een misstand in een andere organisatie kan kiezen om dat volgens de eigen interne procedure te doen of rechtstreeks bij die andere organisatie, volgens de daar geldende klokkenluidersregeling;
·        de redactie is verbeterd.
Het tweede punt betreft een wijziging van een aanpassing in het BoZ-model van juli 2017. Op basis van een extern advies was in dat model opgenomen dat het melden van een misstand in een andere organisatie gemeld moet worden in de eigen organisatie, zodat de melder in overleg met de eigen organisatie kan besluiten wat er met het vermoeden van de misstand in een andere organisatie moet gebeuren.
Daarbij werd ook overwogen dat  de rechtsbescherming voor de melder geregeld wordt in de klokkenluidersregeling van de organisatie waar men werkt, en niet door de regeling van de andere organisatie. Het is bovendien op voorhand niet te zeggen of de andere organisatie een klokkenluidersregeling heeft en wat daarin mogelijk geregeld is. Denk bijvoorbeeld een kleine organisaties met minder dan 50 werknemers waarvoor geen verplichting voor een klokkenluidersregeling geldt.
Het Huis voor Klokkenluiders (HvK) heeft kortgeleden BoZ verzocht om in de modelregeling op te nemen dat de werknemer die een vermoeden heeft van een misstand in een andere organisatie dit naar keuze kan melden bij de eigen organisatie of de andere organisatie, omdat dit beter aansluit op de wet HvK. De BoZ heeft met deze aanpassing gehoor gegeven aan dit verzoek.

Download de modelregeling klokkenluiden 2018

2. Modelregeling voor het handelen bij conflicten

Conflicten tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht kunnen verlammend werken op de governance van een zorgorganisatie. De kwaliteit van de zorg en de continuïteit van de zorgorganisatie kunnen zelfs in het geding komen als conflicten niet tijdig en professioneel worden opgelost. Daarom is in artikel 4.1.6 van de Governancecode Zorg 2017 opgenomen dat zorgorganisaties over een schriftelijke conflictregeling dienen te beschikken. De BoZ heeft een voorbeeldregeling uitgebracht.

Download de modelconflictregeling

 

Disclaimer

De BoZ heeft aan het opstellen van de inhoud van de modelregelingen de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de modelregeling onvolledig is of onjuistheden bevat. De BoZ aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.