Governancecode Zorg 2022

Innovatie en implementatie

Deze governancecode wil innovatie ondersteunen. Onder druk van de snel toenemende vraag naar zorg, waarmee de budgetten en investeringen soms geen gelijke tred kunnen houden, zal de zorgsector – ten behoeve van patiënten en cliënten – slim, innovatief en nieuwsgierig moeten opereren. Dat betreft zowel de verdere intrede van eHealth, big data, robotica, biotechnologie en verduurzaming van de zorg. Deze code biedt ruimte voor verandering en nieuwe ontwikkelingen in de sector en wil initiatief van de betrokken bestuurders, medewerkers en cliënten stimuleren en ondersteunen.

Governance is voortdurend in ontwikkeling. Ook de governance zelf innoveert. Er ontstaan nieuwe inzichten over governance en over gezondheidszorg, er komen andere vormen van organisatie van zorg en welzijn in onderlinge samenhang georganiseerd in bijvoorbeeld netwerken en samenwerkingsverbanden en er ontstaan nieuwe ‘best practices’ waar anderen van kunnen leren en die soms leiden tot de behoefte om de code aan te passen. Daarnaast kunnen vragen rijzen over de implementatie van deze code en wat in een concreet geval een goede invulling van de governance is.

Om hierin te voorzien heeft de BoZ in 2017 de Governance innovatie- en adviescommissie (IAC) geïnstalleerd die onder leiding staat van een onafhankelijke voorzitter. De commissie bestaat verder uit externe en interne deskundigen en heeft de volgende taken:

  1. Beschikbaar zijn voor advies over governancevraagstukken, die verder reiken dan het niveau van individuele casuïstiek en vragen om een overstijgende visie. De commissie zal zich niet richten op geschilbeslechting, daar is immers de Governancecommissie voor. Op verzoek van de brancheorganisaties kunnen zij wel adviseren over governancevraagstukken die zich in de praktijk voordoen.
  2. Het doen van thematisch onderzoek om de ontwikkeling van de governance in de zorg te monitoren en het op basis daarvan geven van adviezen aan de brancheorganisaties over de verdere ontwikkeling van de Governancecode Zorg.
  3. Het zo mogelijk verspreiden van best practices op het gebied van goed bestuur en toezicht.