Governancecode Zorg 2022

Van wie en voor wie

ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN verenigd in de BoZ zijn eigenaar van de code. De BoZ is verantwoordelijk voor de opstelling, monitoring en blijvende ontwikkeling van de code. De brancheorganisaties hechten aan een groot en breed draagvlak voor deze code. Bij de totstandkoming zijn zoveel mogelijk belanghebbende partijen betrokken.

De code is een onderdeel van de lidmaatschapsverhoudingen van de leden van de brancheorganisaties. De leden van ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN verplichten zichzelf met hun lidmaatschap tot toepassing en naleving van de Governancecode Zorg. De code geldt voor iedere zorgorganisatie die lid is van één van de brancheorganisaties en de daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen die zorg verlenen. In de zorgsector worden in toenemende mate meeromvattende organisatie- en governancestructuren gehanteerd met andere rechtsvormen dan alleen maar stichtingen, zoals de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) of de coöperatie. De NVTZ en NVZD hebben handreikingen opgesteld over inrichtingsvraagstukken omtrent de rechtsvorm waarin bv’s zijn betrokken die behulpzaam zijn bij inrichting van de governance van bv-structuren.

Onder meer in het kader van integrale zorg en de toegenomen samenhang tussen de domeinen van zorg, welzijn, onderwijs of nog breder, zijn zorgorganisaties steeds meer betrokken bij (regionale) samenwerkingsverbanden. De principes uit de code werken voor de zorgorganisatie ook door in de samenwerkingsverbanden die zij aangaat. Dan gaat het bijvoorbeeld over de afspraken over hoe het bestuur en toezicht ten aanzien van eigen en gedeelde verantwoordelijkheden en gezamenlijke doelen zijn vastgelegd.

Vanuit het maatschappelijk belang van goede governance en een gelijk speelveld in de zorgsector is de inzet dat de code zoveel mogelijk ook wordt nageleefd door zorgaanbieders die geen lid zijn van één van de vijf genoemde brancheorganisaties. De principes van de Governancecode Zorg 2022 en de uitwerking daarvan zijn naar het oordeel van de BoZ zo algemeen bruikbaar, dat ook andere zorgaanbieders of brancheorganisaties deze code op zichzelf van toepassing kunnen verklaren.